Nieuwsbrief 10, dec 2014

Informatieve boeken en publicaties

Titel: Pleegouderschap in de praktijk – Werkboek voor de pleegouder

Dit boek gaat in op de vele kanten van het pleegouderschap. Een pleegouders is in de eerste plaats een ouder-opvoeder, geen hulpverlener. Toch kunnen zich situaties voordoen, waarin je meer moet doen dan ‘gewoon opvoeden’. Dit boek is bedoeld om inzicht in het pleegouderschap te vergroten.
Auteur: Gerda Doelman
ISBN 9789024418312

Titel: Het verhaal van pleegzorg
In Nederland bieden 28 organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp pleegzorg aan. Dit boekje geeft weer wat pleegzorg is en wat het betekent voor kinderen, ouders, pleegouders en gemeenten. Welke variatie is binnen de pleegzorg nodig om maatwerk te bieden? Wat zijn de relevante feiten en cijfers?

Dit boekje is tot stand gekomen tijdens een tweetal denksessies met pleegzorgorganisaties en gemeenten, onder begeleiding van De Argumentenfabriek.
 
Met deze link krijgt u het boekje.
 

Titel: USA: The Foster Care System, What Parents Wish We Knew (NPR, March 21, 2013);

Deze radio reportage gaat in op de misvattingen en stereotypen rond pleegzorg, onder andere dat pleegouders alleen betrokken zouden zijn vanwege het geld of dat ze “heiligen moeten zijn om voor de kinderen van anderen te zorgen”. Twee sprekers, Michelle Burnette die in 15 jaar als pleegouder voor meer dan 40 kinderen heeft gezorgd en professor Dale Margolin Cecka van de Universiteit van Richmond, delen hun inzichten en ervaringen rond pleegzorg in de VS.

Ze delen hun ideeën over de positieve impact die pleegouders kunnen hebben op kinderen, onder andere het ondersteunen van de hereniging met het biologische gezin of adoptie. Beide sprekers delen echter ook hun zorgen. Met name over het feit dat het pleegzorgsysteem in de VS verbeterd moet worden. Bijvoorbeeld moeten kinderen mee betrokken worden bij de beslissingen die hen aangaan.
Aan de andere kant geven ze ook aan dat het huidige systeem overvraagd is. Er zijn meer dan 500.000 kinderen in bij pleegouders of die pleegzorg nodig hebben. 80 % van deze kinderen zijn in het systeem terecht gekomen vanwege verwaarlozing die nauw verbonden is met armoede in de VS.
Verder moeten kinderen te vaak verhuizen zonder goede ondersteuning. Sociaalwerkers lijken niet goed in staat om op een goede manier om te gaan met de vele crisissituaties waarmee pleegkinderen te maken hebben. Volgens de sprekers kan pleegzorg, op de juiste manier, met de juiste sociale ondersteuning van pleegouders, het leven van pleegkinderen en hun relatie met de biologische ouders verbeteren.


Beluister de uitzending (Engels)
Bron: Better Care Network
 
Titel: We believe in you – so should you. Guidelines for life and strength for coping.
Dit boek (Engelstalig) is een mooi voorbeeld uit Finland van een jeugdvriendelijk handboek voor kinderen en jongeren van 10 en ouder die niet bij hun ouders wonen

Het is samengesteld door een Finse organisatie Centre of Expertise in Child Welfare and the Central Union for Child Welfare en is geschreven door jongeren tussen de 17 en 25 die zelf ook zijn opgegroeid in alternatieve zorg. Ook de Finse ombudsman - Maria Kaisa Aula - heeft meegewerkt aan het boek.

Het boek legt kinderen bijvoorbeeld uit wat zorg voor kinderen betekent, wat wetgeving zegt over bescherming en wat hun rechten en plichten als jongeren zijn. Ook gaat het in op bijvoorbeeld de rol van sociaal werkers en hoe je contact kunt houden met je (biologische) familie.

Download het boek hier

Bron: Better Care Network

Titel: Op weg naar pleegzorg, kansen en risico's 
Het boek omvat twee onderdelen. Eerst wordt een algemeen kader geschetst met onder meer aandacht voor de geschiedenis van pleegzorg in Vlaanderen. Vervolgens komen de verschillende soorten pleegzorg aan bod en dit telkens met het oog op ‘instroom’, ‘begeleiding/pleegzorgproces’ en ‘uitstroom’. Er wordt specifiek aandacht besteed aan onderwerpen zoals de selectie en voorbereiding van pleegouders, de beleving van de bij pleegzorg betrokken partijen en bijzondere ondersteunings- en begeleidingsmethodieken.
De auteurs: Johan Vanderfaeillie, Frank Van Holen, Femke Van Schoonlandt
Uitgeverij: acco
ISBN: 9789033489457

Titel: Gehechtheid in beeld:  handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg / A. Havermans, C. Verheule, B. Prinsen. - Amsterdam : SWP Uitgeverij, 2012. - 492 p.
Trefwoorden: 
hechting; adoptieouders; pleegouders; video-interactiebegeleiding; nazorg 
Samenvatting: 
De auteurs beschrijven in deze handleiding de methodiek Video-interactiebegeleiding (VIB) die adoptie- en pleegouders helpt vaardigheden te ontwikkelen om een veilige gehechtheidsrelatie met hun kind op te bouwen. Ze besteden aandacht aan basiscommunicatie, de verschillende vormen van gehechtheid en gehechtheidsrepresentaties. Beschreven wordt hoe gehechtheid op videobeelden is te herkennen en hoe ouders het kind kunnen ondersteunen in zijn ontwikkeling en het laten inhalen van achterstanden. Daarnaast komen onderwerpen zoals rouw, stress- en emotieregulatie, gedragsproblematiek en traumaverwerking aan bod. Geschikt als opleidingsboek en als naslagwerk voor video-interactiebegeleiders van adoptie- en pleeggezinnen en voor groepsleiders in vervangende gezinssituaties.
ISBN 9789088503641 
 

Titel: Zorgen voor getraumatiseerde kinderen
L.Coppens, C van Kregten  
Samenvatting: Traumaproblematiek bij kinderen is tot op heden zwaar onderbelicht. Veel van de kinderen die in hun vroege kinderjaren herhaaldelijk zijn blootgesteld aan traumatische ervaringen, worden uit huis geplaatst. Voor het welslagen van een plaatsing in een pleeggezin is vroegtijdige onderkenning van complex trauma en hulp voor de opvoeders echter cruciaal. De training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen vergroot deze kans op een succesvolle plaatsing. 

Deze training biedt opvoeders en begeleiders van getraumatiseerde kinderen onmisbare informatie over de effecten van traumatisering op het dagelijkse functioneren van hun kind en de relatie die zij als belangrijke volwassenen met hun kind ontwikkelen. (Pleeg-)ouders en andere belangrijke volwassenen in het leven van het kind kunnen hierdoor meer doen aan het herstel van hun kind en raken minder snel uitgeput, wat de kans op (nog) een uithuisplaatsing verkleint.

De training bestaat uit een Handboek voor trainers én een Handboek voor deelnemers.
Meer informatie klik hier.
ISBN 9789031397532


Titel:  De ontwikkeling van probleemgedrag bij pleegkinderen
: een Vlaams longitudinaal onderzoek / J. Vanderfaeillie, F. van Holen, S. de Maeyer, ... [et al.] 
In: Pedagogiek ; jrg. 32 (2012) nr. 1, p. 13-31 
Trefwoorden: 
pleegzorg; pleegkinderen; probleemgedrag; succesfactoren; longitudinaal onderzoek; onderzoek 
Samenvatting: 
De meeste pleegkinderen hebben gedragsproblemen. De verwachting bestaat dikwijls dat het probleemgedrag zal afnemen als gevolg van de pleegzorgplaatsing.In de meeste studies neemt het probleemgedrag echter toe of blijft het stabiel. Onderzoek naar de ontwikkeling van probleemgedrag bij pleegkinderen is beperkt. De auteurs rapporteren over een longitudinaal onderzoek bij 49 pleegkinderen naar het verband van globale, contextuele,familiale en kindfactoren met een toename of een afname van het probleemgedrag. Na twee jaar hadden 18 pleegkinderen meer, 23 pleegkinderen evenveel en 8 pleegkinderen minder probleemgedrag. Een toename was voornamelijk geassocieerd met het gebruik van negatieve opvoedingsstrategieen door de pleegmoeders. Een afname hield verband met meer ondersteunende opvoeding. Ondersteuning van pleegouders met het oog op een vermindering van het gebruik van negatieve opvoedingsstrategieen en een versterking van de ondersteunende opvoeding zou kunnen bijdragen aan een vermindering van het probleemgedrag bij pleegkinderen.

Titel: Verschillen pleegmoeders van pleegvaders? : onderzoek naar ondersteuningsbehoeften en tevredenheid met de pleegzorgsituatie / J. Vanderfaeillie, F. van Holen, F. Vanschoonlandt,
In: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk ; jrg. 51 (2012) nr. 4 (april), p. 167-181 
Trefwoorden: 
pleegzorg; pleegouders; zorgvraag; tevredenheidsonderzoek; onderzoek

Titel: "vervelende stilte rond kwetsbare kinderen" : een paar gedachten bij de oratie van Hans Grietens / H. Baartman 
In: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk ; jrg. 51 (2012) nr. 4 (april), p. 163-166 
Trefwoorden: 
pleegzorg; pleegkinderen; wetenschappelijk onderzoek; oraties 
Samenvatting: 
Baartman benoemd zijn gedachten bij de oratie van Hans Grietens: Kleine stemmen, grote verhalen!? (2011). Baartman stelt onder andere dat in de theorie die Grietens voorstaat over de "pleegzorg vanuit het perspectief van het kind" het aspect dualiteit niet mag ontbreken.
 

 
Titel: Kleine stemmen, grote verhalen!?
H. Grietens
In: Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk ; jrg. 51 (2012) nr. 4 (april), p. 156-162 
Trefwoorden: 
pleegzorg; pleegkinderen; wetenschappelijk onderzoek; oraties 
Samenvatting: 
Samenvatting van een oratie handelend over onderzoek in de orthopedagogiek waarin pleegkinderen het woord mogen nemen. Hij pleit voor meer onderzoek vanuit het perspectief van pleegkinderen zelf. Onderzoek waarbij het ethisch handelen voorop staat. Het doel van dergelijk onderzoek moet zijn om pleegkinderen daadwerkelijk te helpen.

EAN: 9789044128321

 

Titel: De kleine gids pleegzorg : juridisch en pedagogisch (ver)antwoord
Schrijver:  P.A.C.M. Bastiaensen, M. Kramer. - Alphen aan den Rijn, Kluwer 2012
Inhoud: De auteurs beschrijven de nieuwe wetsvoorstellen aangaande pleegzorg en de actuele, juridische en pedagogische uitgangspunten met betrekking tot: pleegzorgplaatsing; overplaatsing van pleegkinderen en de bezoekregeling tussen pleegkinderen en hun ouders. 
ISBN NR: 9789013096255


Titel: Jij boft dat je mij hebt
Schrijver: Marga Baas en Anja Breijer
Inhoud: Dit boek, met 19 interviews, veel foto’s en nuttige informatie, biedt een kijkje in de huizen en harten van pleegouders, van hun (pleeg)kinderen en van pleegzorgwerkers, in de meest uiteenlopende situaties. Het is een bron van inspiratie voor iedereen die zich bij pleegzorg betrokken voelt en voor degene die zich ervoor open stelt om de pleegouder in zichzelf te ontdekken.  
ISBN NR: 9789075458657
Voor meer informatie klik hier

 

Titel: In Huis en Hart (interviews met pleegouders) Schrijver: Tim de Jong Inhoud: Dit boek geeft een prachtige inkijk in alle aspecten die met het opnemen van een pleegkind in je gezin verbonden zijn.André Rouvoet
Duizenden pleeggezinnen stellen dagelijks hun huis en hart open voor een ‘kind van een ander’. Zij vormen een onmisbaar – maar betrekkelijk onzichtbaar – onderdeel van onze samenleving. In dit boek zijn de ervaringen opgetekend van een gevarieerde groep pleegouders.
Alleenstaanden en samenwonenden met verschillende culturele achtergronden, met en zonder eigen kinderen. Mensen die een kind uit de familie- of kennissenkring opvangen en mensen die zich bij een pleegzorginstelling aanmeldden omdat zij kinderen wilden helpen die het minder getroffen hebben.
ISBN nr: 9789023247937

 

Titel: De Keine Gids omgaan met privacy en beroepsgeheim in de jeugdzorg
Schrijver: L. Janssen, Alphen aan den Rijn - Kluwer, 2011
Inhoud: Jeugdzorg, jeugdhulpverlening en de centra voor Jeugd en Gezin moeten steeds vaker en sneller informatie uitwisselen. Dat roept bij hen vragen op over het recht op privacy van clienten en over de bescherming van het beroepsgeheim. Deze gids biedt naast de algemene regels ook de specifieke privacyregels per sector of beroepsgroep. Verder bevat de gids praktische handvatten en praktijkvoorbeelden.
ISBN:9789013082852

 

 

Onderwerp en titel: Kind tussen pleegouders en ouders
Schrijver: Anne Maaskant
Inhoud: Ruim zesduizend pleegkinderen woont langere tijd in een pleeggezin. Er is doorgaans sprake van regelmatig contact met de eigen ouders. In de praktijk wordt vaak verondersteld dat een pleegkind heen en weer geslingerd wordt tussen loyaliteit aan en hechting met de ouders aan de ene kant en pleegouders aan de andere kant.  In Kind tussen pleegouders en ouders gaat Anne Maaskant in op de houdbaarheid van deze veronderstelling. Zij ondervroeg pleegkinderen over hun relatie met de ouders, de pleegouders, de frequentie van het contact met de ouders en hun welbevinden. Het bleek dat vooral de kwaliteit van de relatie met de pleegouders het welbevinden van het pleegkind bepaalt. Als het om hechting en loyaliteit gaat is geen sprake van een concurrerende positie van pleegouders ten opzichte van ouders. Wel lijdt het kind eronder als het niet goed gaat met de ouder.
Kind tussen pleegouders en ouders is niet alleen een interessant boek voor de pleegouders en ouders van pleegkinderen, maar ook zeker voor degenen die werkzaam zijn in de pleegzorg.
ISBN: 978-90-6665-870-7

 

Titel: De zorg voor pleegkinderen
Schrijvers: A. Maaskant; A. Reinders. 
Inhoud:In dit boek komen de volgende vragen aan de orde: Wat is pleegzorg precies? Met welke problemen krijgen pleegkinderen en hun pleegouders vaak te maken? Wat betekent het voor de ouders bij wie een kind uit huis geplaatst is? Waar krijgen pleegouders en leerkrachten allemaal mee te maken bij de opvoeding van een pleegkind? En wat betekent het voor het betrokken kind? Verkrijgbaar voor 19,50 euro in de boekhandel en bij de uitgever.
Uitgeverij: Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2010. 
ISBN 9789031379804
 

 

Onderwerp: Ontwikkelingen in pleegzorg in theorie en praktijk
Titel: Pleegzorg in perspectief
Onder redactie van: Peter van den Bergh en Tonny Weterings
Inhoud: Pleegzorg is enorm in ontwikkeling. Niet alleen is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg de afgelopen tien jaar verdubbeld, maar ook de problematiek van pleegkinderen is verhevigd.
Dat heeft de redactie van dit boek ertoe gebracht om een aantal auteurs te vragen hun licht te laten schijnen over deze ontwikkelingen in de pleegzorg.
Deel I heeft betrekking op de opvoedingssituatie van pleegkinderen, hun ontwikkeling en hun relatie tot ouders en pleegouders.
Deel II geeft het juridisch kader waarbinnen pleegzorg plaatsvindt. Tevens komen aan bod de juridische mogelijkheden voor ouders, pleegouders en pleegkinderen.
Deel III schenkt aandacht aan het verloop van pleeggezinplaatsingen en gaat in op de gevolgen van overplaatsingen van kinderen. Ook organisatorische aspecten van de pleegzorg komen aan de orde.
In deel IV wordt aandacht besteed aan de diagnostiek van pleegkinderen en de mogelijkheden van interventies. Daarnaast worden twee praktijkmodellen op het gebied van de pleegzorg besproken.
In een slotbeschouwing gaat de redactie in op de bijdragen van de verschillende auteurs. Tevens presenteren zij een pedagogisch beslissingsmodel voor de pleegzorg. Het geheel biedt een perspectief voor kinderen in de pleegzorg.
ISBN 9789023245520

Onderwerp en titel: Zorg om de jeugdzorg
Schrijvers: J. uit Beijerse; K. Logtenberg; M. Rietbergen. 

Inhoud: In 2008 uitte een aantal Rotterdamse jeugdrechtadvocaten in een brandbrief hun zorg over veelvuldige uithuisplaatsing van kinderen. Mogelijkheden tot hulp binnen het gezin worden volgens hen niet benut. Naar aanleiding van de brief was in 2009 een congres. Dit boek bevat het verslag van de lezingen en debatten tijdens dit congres, de brandbrief zelf en de reactie van de minister voor Jeugd en Gezin. Er staan ook ervaringen in van jongeren en jeugdigen. Verkrijgbaar voor 25 euro in de boekhandel en bij de uitgever.
Uitgeverij: Boom Juridische Uitgevers, 2010.
ISBN 9789089742810

Onderwerp: Rechten van kinderen die uithuis geplaatst zijn
Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) hebben de Raad van Europa en SOS Kinderdorpen Internationaal een jeugdvriendelijk boekje uitgegeven voor kinderen en jongeren die uithuis geplaatst zijn.
Het boekje is samengesteld samen met volwassenen en jongeren die in de jeugdzorg ervaring hebben.
De nederlandse uitgave van het boekje is te bestellen door een e-mail te sturen naar: quality4children@sos-kd.org en kost €5,00.
De Engelse versie: "Children and young people in care, Discover your rights!" kunt u gratis  gedownload via deze link.
De tekst van de standaarden van de rechten van kinderen die uithuis geplaatst zijn kunt u hier direkt downloaden.


Onderwerp: Ontwikkelingen in de pleegzorg
Titel: Pleegzorg
Schrijver: H. Baartman en T. Zandberg
Inhoud: Bundel bijdragen over ontwikkelingen in de pleegzorg o.a. historisch overzicht van de plaats die de pleegzorg in Nederland inneemt, verschillende vormen van pleegzorg, deskundigheidsbevordering, pleegzorg voor kinderen met een handicap, plaatsing bij familie en opvoedingsproblemen in pleeggezinnen. Kortom: bespreking van de verschillende aspecten van pleegouderschap.
Bestellen: Wolters-Noordhoff. Groningen 1997

Onderwerp: Pleegkinderen over de pleegzorg
Titel: ‘Ze zijn er gewoon voor mij’.
Schrijver: Fiet van Beek.
Inhoud: Welke ervaringen doet een kind op als het in een pleeggezin terecht komt? Wat vinden pleegkinderen belangrijk? Zijn er verschillen tussen groepen kinderen en de manier waarop zij de verschillende soorten pleegzorg (netwerk en bestandspleegzorg) waarderen? Voor het project is schriftelijk bronnenmateriaal bestudeerd, werd gesproken met sleutelinformanten, zijn jongeren geïnterviewd en dossiers bestudeerd.
Bestellen: WESP BV. Voorhout 1998, ISBN 90-76027-09-9. Schriftelijk of telefonisch te bestellen bij Bureau WESP, Componistenlaan 55a,  2215 SN Voorhout, tel. 0252 - 21 85 21

Onderwerp: Voor (aspirant-)pleegouders een boek vol herkenning en nuttige tips
Titel: Pleegouders over hun kinderen. Een visie op de praktijk van pleegzorg.
Schrijver: Saskia van der Stoel.
Inhoud: In dit boek zijn zowel pleegouders als pleegkinderen aan  het woord over hun ervaringen met de pleegzorg. Elk verhaal wordt afgesloten met een beschouwing waarin veel voorkomende vragen en problemen worden behandelt zoals de verhouding van pleegkinderen tot eigen kinderen, de aanpassingsfase, het contact met de natuurlijke ouders, cultuur- en milieu verschillen tussen kind en pleeggezin, verwachtingen en realiteit van het pleegouderschap, mislukte plaatsingen en begeleiding door maatschappelijk werkers.
Bestellen: Lemniscaat. Rotterdam 1991, ISBN 90 6069 786 3

Onderwerp: Pleegouders over het contact met hun voorziening
Titel: Ze zouden ons moeten koesteren.
Schrijver: F. van Beek, M. de Haas, M. Hameetman [et al.]
Inhoud: Onderzoek, in opdracht van de Stichting Mobiel, naar de informatiebehoefte en belevingswereld van verschillende groepen pleegouders.
Bestellen: WESP BV. Voorhout 1998.

Onderwerp: Terugplaatsing van pleegkinderen na langdurige uithuisplaatsing in OTS verband
Titel: Thuisplaatsing van pleegkinderen.
Inhoud: Er is onderzocht op welke gronden besloten wordt een langdurig uithuis geplaatst pleegkind terug te plaatsen bij zijn ouders. Kritische kanttekeningen worden geplaatst en aanbevelingen geopperd voor een betere motivering van de beslissingen.
Bestellen: NGR, 2001,  Lange Voorhout 86, 2514 EJ  Den Haag, Tel: 070 - 330 60 60   

Onderwerp: Draaiboek vrijwillige uithuisplaatsing
Titel: Draaiboek vrijwillige uithuisplaatsing.
Schrijver: P. Boonen, I. Simons en M van  Driel. Stichting Jeugdwelzijnszorg Limburg
Inhoud: Dit draaiboek beschrijft de (bijna 600) regels die in acht moeten worden genomen wanneer minderjarige jongeren in een jeugdinternaat, in een centrum voor daghulp of in een pleeggezin moeten worden geplaatst. Aan deze regels liggen een aantal wetten ten grondslag, Algemene maatregelen van Bestuur besluiten en een dertigtal circulaires.
Bestellen: Stichting Jeugdwelzijnszorg Limburg. Roermond.

Onderwerp: Hulpverlening en hechtingsstoornis
Titel: Hou me niet vast.
Schrijver: Dirk Broos en Katrien van Dun (redactie).
Inhoud: Het boek gaat over kinderen die zich niet kunnen hechten. Kinderen die door hun opvoeders ervaren worden als een bodemloze put waarin alle liefde, zorg en opvoeding verdwijnen. Menig adoptie- of pleegouder vond veel herkenning in de beschrijving van de problematiek van deze kinderen. Men kreeg eindelijk erkenning voor de bijzondere problemen van deze affectief verwaarloosde kinderen en van hun omgeving.
Bestellen: Garant. Leuven-Apeldoorn 1997

Onderwerp: Nederlandse pleeg- en adoptiekinderen die hun eigen achtergrond kennen
Titel: Nederlandse pleeg- en adoptiekinderen.
Schrijver: Mieke van Dorp en Adriaan Venema
Inhoud: Naast informatie over de geschiedenis van de adoptie in Nederland en een handwijzer in het doolhof van de wetgeving, wil deze publicatie aan de hand van gesprekken met pleeg- en adoptiekinderen een beeld schetsen van deze met taboes omgeven wereld van kinderen die op zoek zijn naar hun identiteit en de oorsprong van hun leven. Inzichten en stellingnames van therapeuten en anderen hulpverleners geven bovendien aanzet tot discussie.
Bestellen: SDU uitgeverij, ISBN  90 12 08104

Onderwerp: Pleegzorg. Beschrijving van de meest belangrijke onderwerpen op dit gebied
Titel: Literatuuronderzoek visie op pleegzorg.
Schrijver: Mirte Loeffen
Inhoud: Voor de ontwikkeling van een landelijke visie op pleegzorg zijn verschillende invalshoeken van belang. Opvattingen en ideeën van direct betrokkenen zijn verzameld tijdens groepsinterviews. Pleegouders, pleegzorgwerkers, ouders en pleegkinderen hebben aan deze gesprekken deelgenomen. Daarnaast is inzicht in de visieontwikkeling die bij de verschillende Voorzieningen voor Pleegzorg heeft plaatsgevonden vereist. In dat licht is een inventarisatie gemaakt van visiedocumenten en innovatieve projecten. Tot slot is inzicht in de (internationale) vakliteratuur van belang om de visie op pleegzorg te funderen op  wetenschappelijke inzichten.
Bestellen: Trillium: innovatie & kwaliteitsverbetering in de pleegzorg. VOG. Ondernemersorganisatie voor welzijn. Hulpverlening en opvang. Utrecht 1999

Onderwerp: Onderzoek uitgevoerd in het kader van het Project Dagpleegzorg
Titel: Dagpleegzorg: eindrapport.
Schrijver: J. Strijker en T.J. Zandberg.
Inhoud: Dit was een praktijkexperiment met een looptijd van drie jaar en richtte zich op de  hulpverlening aan kinderen en hun ouders die wel voor dagbehandeling in aanmerking kwamen, maar waarvoor een opname of verder verblijf van het kind in groepsverband niet of niet langer geïndiceerd was. De vormgeving en ontwikkeling van deze hulpvariant werd uitgevoerd door Boddaertcentra.
Bestellen: Stichting Kinderstudies. Groningen. Noordelijk Instituut voor Orthopedagogisch Onderzoek.

Onderwerp: Relationele aspecten van de pleegzorg
Titel: Pleegzorg in balans: bestaanszekerheid voor kinderen.
Schrijver: A.M. Weterings.
Inhoud: Veel aandacht wordt er geschonken aan de relatie pleegouders, pleegkind en de ouders.   Het kind heeft meestal twee paar ouders. Zijn eerste, de biologische ouders, konden vaak gedurende lange tijd hun kinderen niet voldoende zorg en leiding geven. Hierdoor ontwikkelde het kind zich niet goed. Dat is de reden waarom hij bij pleegouders is geplaatst, soms door de ouders zelf, vaak door een hulpverlenende instantie. Pleegkinderen zijn bijzondere kinderen. Zij hebben meer verdriet, angst en woede gekend dan gewone kinderen. Voor pleegouders is het opvoeden van pleegkinderen dan ook moeilijk, maar tevens is het een grote uitdaging om tot een harmonieuze oplossingen te komen. En de juiste balans te vinden tussen alle partijen.
Bestellen: ISBN 90 5350 712-4

Onderwerp: Seksuele mishandeling van kinderen
Titel: Ik heb het nooit aan iemand verteld.
Schrijver: E. Bass en Thoruton
Bestellen: AMBO 1986

Onderwerp: Hulpverlening na incest
Titel: Verder na incest.
Schrijver: C. van Lichtenburcht, W. Bezemer, W. Gianotten.
Inhoud: Hulpverleningsadviezen voor het verwerken van incestervaringen.
Bestellen: Ambo 1986

Onderwerp: Hulp bij opvoeden van autistische of hechtingsgestoorde kinderen
Titel: Geef me de Vijf.
Schrijver: C. de Bruyn
Inhoud: Opvoedadviezen van een pleegmoeder met ruime ervaring met haar autistische (pleeg)kinderen en als hulpverleenster in gezinnen met autistische kinderen. Veel voorbeelden van gedragskenmerken van de vele vormen van autisme worden genoemd met tips om hiermee om te gaan. Op de bijgeleverde cd-rom staan veel praktijksituaties.
Bestellen: Graviant ISBN 90-75129-64-5

Onderwerp: Ervaringsverhaal over het grootbrengen van een moeilijk opvoedbaar kind
Titel: Wachten op Zach.
Schrijver: E. Lodewijks en J. Lodewijks
Inhoud: Heer en mevrouw Lodewijks beschrijven hun ervaringen over het opvoeden van hun kind om hiermee andere ouders een hart onder de riem te steken. Hoever kun je  gaan zonder jezelf of je andere kinderen te schaden. Verantwoordelijk zijn voor een kind is geen makkelijke taak, het doet een beroep op je hele menszijn.
Bestellen: Nelissen ISBN 9024405637